základní škola Praha – Kolovraty

Provozní řád školní družiny

Náležitosti vnitřního řádu závazně stanovuje § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Vnitřní řád školní družiny (ŠD) zejména upravuje:

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

 2. podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy,

 3. provoz a vnitřní režim školského zařízení,

 4. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 5. podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 1. Žák má právo navštěvovat školní družinu na základě písemné přihlášky a uhrazení úplaty za družinu stanovené ředitelkou školy.

 2. Žák má právo se zúčastňovat všech akcí pořádaných ŠD a využívat prostory a zařízení školní družiny.

 3. Žák má právo požádat vychovatele/ku o pomoc v případě problému a v situacích, ve kterých si neví rady.

 4. Žák má právo na přátelské a bezpečné prostředí školní družiny a ochranu před sociálně patologickými jevy.

 5. Žák má právo na odpočinek, dodržování osobní hygieny a pitného režimu.

 6. Žák musí dbát na svou bezpečnost, řídit se pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro žáky.

 7. Žák je povinen dbát pokynů pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy, ke svým spolužákům a všem dospělým osobám se chová v souladu se školním řádem.

 8. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští.

 9. Žák vždy ihned nahlásí jakékoliv zranění nebo úraz vychovatelce, nesmí bez povolení otevírat okna, zbytečně se zdržovat v šatně, běhat po schodech, chodbách a učebnách.

 10. Žák nesmí slovně ani fyzicky napadat své spolužáky, ani zaměstnance školy, přinášet předměty, kterými by mohl zranit sebe nebo ostatní, přinášet nebezpečné či návykové látky.

 11. Žáci mohou použít vlastní mobilní telefon se svolením vychovatelky pouze za účelem volání rodičům. Žáci nemohou v ŠD používat mob. telefon ke hrám, k natáčení spolužáků (viz Školní řád) atd.

 12. Žáci se v době pobytu ve školní družině řídí pravidly školního řádu.

 13. Důsledky závažných přestupků přesahující napomenutí řeší vychovatel ve spolupráci s vedením školy. Pokud žák narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

 14. Žák může být ze ŠD i vyloučen. Důvodem vyloučení je soustavné a úmyslné porušování kázně a pořádku, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, nerespektování pokynů vychovatelky, svévolné opuštění družiny.

 15. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v přihlášce a zápisním lístku.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 1. Povinností zákonných zástupců je sdělit vychovatelce nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav.

 2. Z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti žáků je potřebné, aby zákonní zástupci respektovali požadavky vychovatelek ve směru oblečení (vhodné oblečení a obuv na sport a vycházky).

 3. Zákonní zástupci mají právo na informace o chování žáků a dalších skutečnostech souvisejících s pobytem žáka ve ŠD. Konzultace rodičů s vychovatelkami mohou probíhat při vyzvedávání dětí nebo je možné domluvit si předem s vychovatelkou / vedoucí vychovatelkou schůzku.

  Ke sdělování aktuálních informací mezi ŠD a zákonnými zástupci slouží:

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen vyzvednout své dítě ze ŠD nejpozději do 17:00 hodin. Při nesplnění této povinnosti, postupuje vychovatelka takto: uvědomí vedení školy, snaží se kontaktovat rodiče dítěte a do jejich příjezdu čeká s žákem v budově školy. Pokud budou rodiče dlouhodobě nedostupní, opět uvědomí vedení školy a dále Městskou policii ČR a OSPOD.

ORGANIZACE ČINNOSTI (provoz a režim školní družiny)

 1. Školní družina poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní akce a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

 2. Přihlášený žák má právo zúčastnit se všech akcí pořádaných ŠD, o kterých budou rodiče včas informováni. Pokud bude žák v průběhu akce ŠD, či při příchodu a odchodu z akce, porušovat pravidla slušného a bezpečného chování, může být vrácen zpět do ŠD nebo mu nebude umožněno zúčastnit se další akce ŠD.

 3. Školní družina je otevřena pondělí až pátek v těchto časech:

  1. ranní družina od 6:30 hodin – 7:40 hodin

  2. odpolední družina od 11:40 hodin – 17:00 hodin

 4. ŠD (ranní i odpolední) pro svou činnost využívá třídy v budově školy K Poště a v budově školy Albíny Hochové (kontejnerové třídy). Rozpis umístění jednotlivých oddělení bude vyvěšen na dveřích školy K Poště 450/7.

 5. Ranní družina končí 7:40 hodin, kdy jsou žáci z budovy školy v K Poště a Albíny Hochové posláni do svých tříd a žáci z budovy školy v Mírové ulici odváděni do této budovy. Příjem dětí do ranní družiny končí v 7:30 hod.

 6. Z důvodu programu ŠD je možné si dítě vyzvednout po obědě před jídelnou, nebo od 14 hodin ve školní družině, popřípadě na hřišti Na Parkáně.

 7. Odchody žáků ze ŠD se řídí zápisem v zápisním lístku. V případě požadované změny pouze písemnou žádostí rodičů s čitelným uvedením jména dítěte, datem, časem a podpisem rodičů. Ze ŠD může být dítě vyzvednuto pouze osobou zapsanou na zápisním lístku nebo v notýsku ŠD.

 8. Na zájmové kroužky budou žáci uvolňováni dle tak, jak je písemně uvedeno v přihlášce či zápisním lístku od zákonných zástupců. Při individuálním odchodu dítěte na kroužek mimo budovu ŠD, bude čas odchodu na kroužek považován za čas odchodu dítěte ze ŠD, přičemž je nutné přesně vyspecifikovat, zda dítě odchází samo či v doprovodu. Od této chvíle není škola za dítě zodpovědná. Příchod dítěte zpět do školní družiny je možný pouze v doprovodu dospělé osoby, která dítě osobně předá vychovatelce ŠD. V případě samostatného odchodu žáka na kroužek a zpět z  kroužku je opět nutný písemný zápis rodičů do zápisního lístku. Je nutné, aby rodiče písemně sdělili vychovatelce každou změnu – odhlášení z kroužku, odvolání hodiny, změnu času. Není přípustné, aby žáka vyzvedla ze ŠD osoba, kterou zákonný zástupce pověří jednorázově telefonicky či SMS popř. nebo emailem. Dítě bude předáno pouze osobě, která je uvedena v zápisním lístku.

 9. Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování. Vedoucí zájmových kroužků si žáky vyzvedávají osobně v odděleních a po skončení zájmové činnosti je tam opět vrací. Přechody žáků ze školy do jídelny a z jídelny do ŠD zajišťují vždy pedagogičtí pracovníci školy. Odpovědnost vychovatelek za žáky končí ve chvíli, kdy žák se zákonným zástupcem v určenou dobu opouští školní družinu.

 10. Družina poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské a kulturní akce, exkurze a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

 11. Pitný režim je zajišťován ve spolupráci s rodiči, kteří dodají sirup do ŠD. Dítě dostává na požádání vodu se šťávou do vlastní přinesené lahvičky.

 12. Rodiče a další návštěvníci do učeben z bezpečnostních a hygienických důvodů ŠD nevstupují.

 PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Podmínkou docházky do ŠD je:

a) registrace žáka prostřednictvím registračního systému, odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku; kde je uvedeno:

 • jméno, příjmení, datum narození a zdravotní pojištění dítěte

 • odchody ze ŠD, na zájmové kroužky osoby, které jsou oprávněné žáka vyzvedávat

 • telefonické spojení na zákonné zástupce a další osoby jimi určené

 • veškeré změny jsou rodiče povinni sdělovat písemně

b) zaplacení poplatku za ŠD –  hradí se dle pokynů uvedených na webových stránkách školy na účet školy. Školné 250 Kč/měsíc, platí rodiče převodem na účet školy, nebo trvalým příkazem do 10. dne placeného měsíce na účet ZŠ Kolovraty vedené u ČS a.s. pobočka Uhříněves.

Platební údaje:

 • č. ú. 292297319/0800

 • var. symbol – unikátní kód

 • do sdělení pro příjemce uvádějte třídu, jméno a příjmení dítěte

 • je žádoucí zadat příkaz na 10 měsíců á 250 Kč

 • platba je možná i jednorázově na celý školní rok 2500 Kč

Kontakty:

 • budova K Poště, do kabinetu: 272 681 985, mobil: 605 742  201

 • budova Albíny Hochové: 222 365 479, mobil 704 435 372

Další informace:

 1. Předávání informací rodičům, agendu docházky žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

 2. O zařazení či vyloučení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

 3. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny (s doprovodem nebo samostatně a v kolik hodin); tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce do školní družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v přihlášce, sdělí zákonní zástupce tuto skutečnost družině písemně. Telefonické omluvy jsou nepřípustné.

 4. Nepřítomnost žáka je zaznamenávána v  Přehledu výchovně vzdělávací práce příslušného oddělení – třídní kniha. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ranní ŠD. Každodenní odchody žáka jsou zaznamenávány na odchodových seznamech docházky.

 5. Odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou na příslušném formuláři.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 1. Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a potřebám provozu. Jedná se o průběžně prováděný dohled vychovatelky, výchovné působení v průběhu realizovaných činností uplatňovaných v souladu s realizovaným školním vzdělávacím programem.

 2. Ve všech prostorách školní družiny je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických nápojů, distribuce nebo aplikace drog a návykových nebo toxických látek.

 3. Všechny vychovatelky ve spolupráci se školním metodikem prevence průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

 4. Vychovatelky jsou povinné v souladu s pracovním řádem a školským zákonem vykonávat dohled nad žáky, a to hlavně v prostorách, kde by k projevům rizikového chování mohlo docházet.

 5. Vychovatelka každého oddělení provede poučení žáků na počátku školního roku, nepřítomné žáky poučí dodatečně. Provede záznam do příslušné dokumentace. Žáky seznámí zejména:

 1. s vnitřním  řádem školní družiny;

 2. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, šatnách, školní jídelně, toaletách, při vycházkách a činnostech na hřišti, při odchodu a příchodu do školy a na veřejných komunikacích;

 3. se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s prací ŠD;

 4. s postupem při úrazech;

 5. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost žáků a předcházet úrazům je potřebné, aby žáci respektovali stanovená pravidla a pokyny vychovatelky.

ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM A ŠKOLNÍMI POTŘEBAMI

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky, hry a hračky ve školní družině, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatelky a jiných oprávněných osob.

 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

 3. V případě zjištění svévolného ničení školních potřeb a ostatního školního majetku bude postupováno dle příslušných ustanovení školního řádu.

DOKUMENTACE

 Ve školní družině se vede tato dokumentace:

 • evidence přijatých žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

 • písemné přihlášky žáků

 • třídní knihy jednotlivých oddělení, včetně docházkových seznamů a sešitů

 • celoroční plán činnosti a roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy

 • vnitřní řád školní družiny, rozvrh vyučovacích hodin

 • záznamy z porad ŠD

V Praze dne 30.8.2018

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy