Základní škola Praha – Kolovraty

Prevence rizikového chování je v naší škole realizována všemi pedagogy školy. Každoročně vychází z aktuálního  Preventivního programu školy Preventivní program školy 2023/24, o jehož naplňování dbá školní metodička prevence Mgr. Vladimíra Reinerová.

Mezi své priority škola řadí:

 • vstřícnou atmosféru mezi dětmi, pedagogy i rodiči
 • podporu zdravého životního stylu žáků
 • dobrou připravenost žáků na přechod na víceletá gymnázia
 • odborně vyškolené pedagogy
 • zařazení 1 hodiny týdně předmětu komunikačních dovedností do výuky na 1. stupni, třídnické hodiny na 2. stupni

Stěžejní preventivní témata dle ročníků:

 1. ročník – „Chovám se bezpečně“ – dvouhodinový program na téma: co je bezpečí, jak se chovat bezpečně v oblasti zdraví, sexuálního obtěžování, obtěžování od cizích lidí…
 2. ročník –  „Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi“ – dvouhodinová lekce zaměřená na uvědomění si a rozlišování žádoucího a nežádoucího chování v kolektivu a důležitosti navazování přátelských vztahů.
 3. ročník –  „Nikotin mě neláká“ – dvouhodinový program na téma: co je to závislost, nebezpečí nikotinu, návykové látky se zaměřením na vytvoření postoje k nim v této věkové kategorii.
 4. ročník –  „Bavím se i bez alkoholu“ – dvouhodinový program na téma: nebezpečí závislosti, co je to alkohol a alkoholismus, rizika s ním spojená.
 5. ročník – „Jak se nestát závislým na počítači“ – dvouhodinový program zaměřený na rizika přílišného trávení času na počítači, netolismus, gamblerství a podporu různorodého trávení volného času dětí.
 6. ročník – „Jsem, jaký jsem“ – šestihodinový program na téma: sebevědomí, sebepřijetí a řešení problémů v pubertě.
 7. ročník –  „Nenechám se vyprovokovat“ – šestihodinový program zaměřený na téma: agresivita, její zvládání a její alternativy. Způsoby a možnosti alternativních forem chování v zátěžových situacích, nácvik asertivních dovedností.
 8. ročník –  „Co smím, nesmím a musím“ – šestihodinový program zaměřený na právní vědomí, převzetí odpovědnosti sám za sebe, právní zarámování některých situací z běžného života žáků.
 9. ročník –  „Kdo jsem, kam jdu, co chci“–  šestihodinový program zaměřený na téma: sebepercepce, hodnotová orientace, můj pohled do budoucnosti, přechod na střední školu.

K realizaci prevence rizikového chování využíváme různých dotací a grantů, především dotace MHMP .