Základní škola Praha – Kolovraty

Prevence rizikového chování je v naší škole realizována všemi pedagogy školy. Každoročně vychází z aktuálního  Preventivního programu školy Preventivní program školy 2022/23 , o jehož naplňování dbá školní metodička prevence Mgr. Vladimíra Reinerová.

Mezi své priority škola řadí:

 • vstřícnou atmosféru mezi dětmi, pedagogy i rodiči
 • podporu zdravého životního stylu žáků
 • dobrou připravenost žáků na přechod na víceletá gymnázia
 • odborně vyškolené pedagogy
 • zařazení 1 hodiny týdně předmětu komunikačních dovedností do výuky na 1. stupni, třídnické hodiny na 2. stupni

Stěžejní preventivní témata dle ročníků:

 1. ročník: Existují látky, které nám škodí
 2. ročník: Kamarádství, šikana, agrese
 3. ročník: Cigarety a alkohol nám škodí
 4. ročník: Domácí násilí a zneužívání
 5. ročník: Gamblerství a ostatní závislosti
 6. ročník: Jsem jaký jsem (puberta, sebepřijetí, sebevědomí)
 7. ročník: Nenechám se vyprovokovat (agresivita, chování v zátěžových situacích)
 8. ročník: Co smím, nesmím a musím (právní vědomí)

K realizaci prevence rizikového chování využíváme různých dotací a grantů, především dotace MHMP .