Základní škola Praha – Kolovraty

Pravidla omlouvání žáků

 1. Zákonný zástupce je povinen do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka informovat o důvodu nepřítomnosti žáka třídního učitele (v jeho nepřítomnosti zástupce třídního učitele nebo zástupce ředitelky nebo ředitelku školy). Jinak nebude v souladu se školským zákonem tato nepřítomnost omluvena. Např. chybí-li žák v pátek, je rodič povinen omluvit ho do neděle.
 2. Pokud žák není ve škole bez omluvy 3 dny, vyzve ředitelka školy zákonného zástupce, aby doložil důvod nepřítomnosti. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, ředitelka školy neprodleně kontaktuje příslušný odbor sociálně právní ochrany dítěte. Pokud není absence řádně omluvena, může být žákovi snížen stupeň z chování.
 3. Po ukončení absence žáka zákonný zástupce zapíše a podpisem potvrdí absenci do Omluvného listu. Zápis data a důvodu absence v Omluvném listě předloží žák ke kontrole třídníku učiteli nejpozději 3 dny po návratu žáka do školy.
 4. Jednodenní absenci může omluvit rodič, prarodič, popř. sourozenec starší 18 let, přičemž má škola právo požadovat potvrzení absence zákonným zástupcem. Vícedenní absenci omlouvá vždy zákonný zástupce. Škola může ve výjimečných případech požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, toto potvrzení je však pouze součástí omluvenky, kterou vydává zákonný zástupce žáka.

Uvolňování žáků z vyučování

 1. O uvolnění žáka na 1 vyučovací hodinu rozhoduje vyučující učitel nebo třídní učitel. V průběhu vyučování bude žák uvolněn pouze na písemnou žádost zákonného zástupce – formulář ZDE (popř. může žáka jeho zákonný zástupce po předchozí domluvě s pedagogem osobně vyzvednout).
 2. O uvolnění žáka na 1–2 dny rozhoduje třídní učitel (popř. zástupce třídního učitele, zástupce ředitelky školy, ředitelka školy).
 3. O uvolnění žák na více jak 2 dny rozhoduje vždy jen ředitelka školy (nebo její zástupce) a to na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení třídního učitele. Vícedenní omluvenku naleznete ZDE.
 4. Jedná-li se o delší než jednodenní absenci žáka z jiných než zdravotních důvodů, podává zákonný zástupce žádost nejméně 3 dny předem. Zákonný zástupce informuje třídního učitele i o přepokládané délce absence žáka.

 

Formy omlouvání a uvolňování žáků

Omlouvání žáků v průběhu absence nebo před plánovanou absencí je možno provést jedním z těchto způsobů:

 1. pomocí aplikace Bakaláři
 2. autorizovaným (registrovaným) e-mailem třídnímu učiteli nebo na reditel@zskolovraty.cz
 3. písemně v Omluvném listě
 4. osobně nebo telefonicky přímo třídnímu učiteli nebo na 267 712 795, 267 711 445, 222 360 132 (platí jen pro 2. stupeň)

 

Aktuální info na webu školy: https://www.zskolovraty.cz/skolni-rok/omlouvani-zaku/