základní škola Praha – Kolovraty

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

připomínáme, že na jsme na webové stránky školy (hlavní strana – aktuality) vložili dotazník k preferenci metody výuky psaní.
Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 20. května.
Hra na školu je naplánována na dny 1. a 8.6.2022 od 16.30 hod. v budově K Poště 450/7.

Přiveďte děti v obou termínech. Setkají se již se svou budoucí paní učitelkou i budoucími spolužáky a vyzkouší si, jak to ve škole „chodí“.

Co s sebou: pouze přezůvky pro děti, vše ostatní pro vás máme připraveno.

Budeme se na vás těšit :-).

 

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/23

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2022/23 dětí s registračním číslem viz níže.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha-Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1. DKBNC 26. W9H5V 51. BIDJ6
2. XWN7B 27. 1E8JL 52. XJGSA
3. OIOHB 28. JQZHL 53. 0VQ1M
4. WC8OP 29. IO84U 54. 1SWJU
5. 9X93I 30. F9UQN 55. CM5Z3
6. 67BOX 31. IN6VN 56. 5NUGG
7. GAHMA 32. IPNZR 57. MBL49
8. VJ37M 33. DS9TJ 58. QN1FB
9. ODHVN 34. JRGEK 59. 2DW19
10. PKJYY 35. OT8BV 60. J5A5K
11. 2MXNR 36. NMVSX 61. FIS49
12. TPF9V 37. VEPQP 62. QPG3D
13. 2YLXI 38. EF5GS 63. H11V9
14. I685P 39. 5FUJF 64. DUVE1
15. 6C60A 40. FIIHD 65. 7SVKI
16. ZFLUJ 41. CKLTB 66. ZUIXR
17. ZPMDP 42. 7PY4A 67. ZBWR5
18. 6FCXT 43. OBPVH 68. SDOZA
19. 031UN 44. BK831 69. 499UR
20. 1W12L 45. PDC4Q 70. TMDFQ
21. 0XPKO 46. 36ZKJ 71. 7KHTL
22. OXAE6 47. HAEZF
23. BIJ55 48. OQRKD
24. PJM0J 49. R9GYS
25. CEXQL 50. 0MYMO

 

V Praze dne 29. dubna 2022

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Rozhodnutí ZDE

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno datovou schránkou či poštou.

Kritéria Základní školy Praha-Kolovraty pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23

Ředitelka Základní školy Praha-Kolovraty stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty nebo Praha-Nedvězí.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v již základní škole Praha-Kolovraty vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

Platnost kritérií: od 7. března 2022

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

i v příštím školním roce jsme připraveni, v případě zájmu, otevřít třídu s výukou písma Comenia Script. Dotazník mapující Váš zájem bude v nejbližší době zveřejněn na stránkách školy.

Informaci o písmu naleznete ZDE.

Naše zkušenosti z výuky Comenia script naleznete ZDE

Záznam online semináře pro rodiče pořádaného naší školou minulý rok s autorkou písma Comenia Script ZDE

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/23

Podrobné informace k zápisu:

KDY

12. 4. – 13. 4. 2022 

Počet dětí, které je možné (s ohledem na kapacitu školy) pro školní rok 2022/2023 přijmout do 1. tříd: 72

 

K zápisu je nutné se zaregistrovat přes registrační systém Online zápis do školy, který bude otevřen od 1. dubna 2022 od 12.00 hod.

 

Fáze zápisu

Neformální část: cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat. V rámci neformálních aktivit dochází k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a k informování zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Účast na této části zápisu je dobrovolná.

Formální část: v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou žádost o PŠD (vygeneruje si z registračního systému pro zápis do 1. tříd).

 

V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost  o odklad PŠD (zároveň se žádostí o přijetí k PŠD) včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

 

Legitimuje se platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu)

 

Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.

 

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte (unikátní kód). Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14 dnů po posledním dnu možnosti podání žádosti. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

 

Informace, jak mohou zákonní zástupci do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji, naleznete níže (Informace pro rodiče a Desatero předškoláka)

Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Věk dítěte
6 let k 31. 8. 2022 dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2022


Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

 

Hra na školu 

Vážení rodiče, milé děti. Pokud situace dovolí, naše tradiční „hra na školu“ proběhne následujícím způsobem (termíny budou včas oznámeny):

 1. setkání – rodiče (pokud to nebude v rozporu s platnými opatřeními), děti, paní učitelka
 2. setkání – děti, paní učitelka

Místo: budova školy Albíny Hochové 880/26a

Co s sebou: pouze přezůvky pro děti, vše ostatní pro vás máme připraveno

Moc se na vás těšíme 🙂

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Koncepce ZŠ Kolovraty

Vzdělávání v Základní škole Praha- Kolovraty probíhá dle školního vzdělávacího programu KOPR. Motivační název školního vzdělávacího programu „KOPR“ byl vytvořen ze dvou slov – komunikace a prevence. Tyto dvě oblasti jsou stěžejními a tradičními vzdělávacími oblastmi školy. Po provedených analýzách podmínek školy, jejích specifik, potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy rozděleno do čtyř priorit:

 1. poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na schopnost řešit úkoly samostatně i v týmu,
 2. vytvořit podmínky pro individuální přístup ke všem žákům,
 3. spolupracovat se sdruženími v obci na bohaté nabídce mimoškolních aktivit a zapojení žáků do dění v obci (tato spolupráce má dvojí efekt, žáci získají vztah ke svému bydlišti a zároveň se rozvíjí program prevence rizikového chování),
 4. rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. K naplnění těchto cílů napomáhá mimo jiné preventivní program školy a vyučovací předmět komunikační dovednosti.

Koncepce vzdělávání v 1. třídách

 

ČTENÍ

Primárně se učíme genetickou metodou (po písmenkách), ale respektujeme potřeby každého dítěte. V praxi to znamená, že pokud dítěti tato metoda nevyhovuje, využíváme analyticko -syntetickou metodu (po slabikách) nebo hledáme jinou cestu, jak dítěti pomoci. Zatím se naučil číst každý :-).

Jak můžete pomoci:

 • Seznámit děti se základními českými pohádkami (Karkulka, Smolíček, O perníkové chaloupce,…). Je na nich postavena výuka v českém jazyce, prvouce, často se zmiňují i v matematice.
 • Formou hry učit rozeznávat první a poslední písmeno ve slově.
 • Rozvíjet řeč – hodně si s dětmi povídat, intenzivně pracovat na odstranění případných logopedických vad.

 

PSANÍ

V současnosti existují dvě metody psaní – vázané a nevázané Comenia Script. Každé z nich  má své přívržence a odpůrce, svá pro a proti. Speciální pedagogové a psychologové převážně doporučují tradiční psaní vázané. V naší škole jsme v loňském roce v některých třídách pokusně začali učit nevázané písmo Comenia Script, v současné době ještě zvažujeme jeho zavedení v příštím školním roce. Rozhodnutí je většinou v kompetenci vyučujících v 1. třídách. Rodiče často mají obavy, že při klasické výuce vázaného písma budou děti vystaveny nesmyslnému drilu a opravování každé drobné odchylky od normy. Tento přístup, který mnozí z vás znají z dob své školní docházky, už skutečně patří minulosti. Jde o správné tvary a čitelnost.

Jak můžete pomoci:

 • Důsledně dbát na správné držení tužky.
 • Uvolňovat ruku kreslením na malé i velké plochy.
 • Posilovat jemnou motoriku hrou s malými částečkami (lego, mozaiky…).

 

MATEMATIKA

Vyučujeme tradiční matematiku, kterou doplňujeme o prvky z jiných koncepcí, zvláště pana prof. Hejného. Přechod na výuku výhradně „metodou Hejný“ neplánujeme. Respektujeme individuální předpoklady a péči mají jak žáci nadaní, tak žáci z opačné strany spektra.

Jak můžete pomoci:

 • Počítání předmětů do 10 po jedné.
 • Znalost základních barev.
 • Orientace v rovině a prostoru – nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo
 • Pořadí – první, poslední, hned před, před, hned za….

 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

U žáka první třídy se předpokládají za zvládnuté

 • základní návyky hygieny (vysmrkat se, umýt ruce, samostatné používání WC…)
 • základní sebeobsluha (obléct se, obout, poznat své věci, zavázat si tkaničky..)
 • základy slušného chování (vykání dospělým, pozdravit, poděkovat, chování k vrstevníkům)
 • respektování pokynů pedagogických pracovníků, což je velmi důležité pro bezpečnost všech žáků a průběh vyučování ve velké skupině třídy.

 

HODNOCENÍ

Má především motivační ráz. První měsíce se hodnotí především symboly (razítka, obrázky). Později se přechází na známkování, především jedničky. Pokud bude mít dítě jakýkoliv problém, bude Vás kontaktovat paní učitelka, určitě se to nepozná podle pětek. Chceme, aby děti chodily do školy rády.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

Podpora rodiny je v první třídě velmi důležitá, především proto, že se zakládají pracovní návyky. Aby dítě zvládlo čtenářské dovednosti, potřebuje každý den číst a na tak důkladné individuální procvičování není ve škole prostor. Po dohodě s rodiči dále zadáváme drobné úkoly z matematiky či psaní. V pátek a na prázdniny se domácí úkoly nedávají.

Co říci na závěr?

Každé dítě je pro nás jedinečné a stejně důležité. Pokud má Vaše dítě jakýkoliv problém, který by mohl komplikovat průběh jeho vzdělávání, prosím, dejte nám svou důvěru a informujte nás předem. Máme stejný zájem a cíl – spokojené a vzdělané dítě, které v životě obstojí.

Společně to zvládneme. 🙂

 

Další informace o škole

Školní družina

Má dostatečnou kapacitu k uspokojení všech žádostí. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. ročníků. Oddělení školní družiny jsou umístěny v budovách K Poště a Albíny Hochové, k činnostem je využíváno hřiště a jurta. Přihlašování dětí do školní družiny proběhne v průběhu června online přes registrační systém umístěný na webových stránkách školy.

Školní jídelna

Přihlašování a odhlašování obědů  probíhá přes registrační systém umístěný na webových stránkách školy. Veškeré informace naleznete v záložce „jídelna“.

Prostorové podmínky

Činnost školy probíhá v budovách na ul. Mírová, K Poště a Albíny Hochové. Třídy z horních budov docházejí na výuku TV do budovy Mírová, z tohoto důvodu je nastavena v rozvrhu hodin vždy 2 hodiny za sebou.

Počty žáků ve třídě

Snažíme se zachovat optimální počet žáků ve třídách, tedy do 25 žáků. Ve třídách s asistentem pedagoga do 20 žáků.

Výuka plavání

Výukou plavání projde v průběhu 1. stupně každý žák v časové dotaci 2 x 20 hodin.

Kroužky

Snažíme se o pestrou nabídku kroužků, musíme však přihlížet k nabídce ostatních organizací v Kolovratech. Tradičními kroužky jsou přípravky na víceletá gymnázia, angličtina, ve spolupráci s externisty pak Věda nás baví, keramika a kroužek Legorobotiky.

Požadavky na kolektiv třídy

Často se potýkáme s požadavky na zařazení dítěte do konkrétní třídy či ke konkrétní paní učitelce. Pokud si požadavek napíšete k žádosti, pokusíme se mu alespoň částečně vyhovět. Berte ale na vědomí skutečnost, že při sestavování tříd musíme zvažovat více aspektů a tvořit pokud možno vyrovnané kolektivy s vyrovnaným počtem dívek a chlapců. První třídy spolu úzce spolupracují, organizují společné akce, budou ve stejné budově. Dítě se ve škole učí novým sociálním dovednostem, navazuje nové vztahy…