základní škola Praha – Kolovraty

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/24
č.j. SKOL 178/23

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2023/24 dětí s registračním číslem viz níže.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha-Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1. KNUSG 26. NHOAG 51. CAO1N
2. M9A5N 27. R7DCF 52. ENCN1
3. VHL8S 28. 70526 53. 03JY2
4. WS0K6 29. 2F3XV 54. 6K3CN
5. 890FQ 30. HGW6J 55. 22MA7
6. 0U0U4 31. JSR4T 56. DQBY2
7. 5BBF8 32. KC6V2 57. MKQW0
8. D7314 33. 5TIFH 58. WJTJF
9. SRZJW 34. D3VGO 59. IW04A
10. RYKEE 35. ZGZZM 60. TQB4N
11. V6KZX 36. ODO7H 61. E63RT
12. B4W1D 37. 3JX6A 62. WZBZV
13. 42MAN 38. NCOM0 63. U5XDH
14. 22DIJ 39. 6S5M2 64. ORF0D
15. 51ART 40. PUCTU 65. KTOU6
16. TSJK4 41. 38149 66. 6HMFU
17. VCVIK 42. W6FF9 67. 2FN5J
18. QBTGT 43. C7NYF 68. UGNVQ
19. L0CP8 44. 78Y8I 69. VM2JJ
20. 5G45X 45. 8O3WW 70. EPG9E
21. KSTPS 46. C1D3J 71. C4W0E
22. 7B6F4 47. ZL9FC 72. 28WTO
23. MFDSD 48. RMWN7 73. JTJMZ
24. 9AVLK 49. KMGXG
25. TCQ89 50. J131I

 

Přerušeno správní řízení: 1. T46MP
2. 2GKU0
3. YJP7X
4. 33BCY
Odklad PŠD 5. 9RL34
6. 7XHQ5
7. K061R
8. 61O0K
9. ATBZE
10. Y17JX

 

V Praze dne 2. května 2023

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Kritéria Základní školy Praha-Kolovraty pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24

Ředitelka Základní školy Praha-Kolovraty stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty nebo Praha-Nedvězí.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v již základní škole Praha-Kolovraty vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

Platnost kritérií: od 21. února 2023

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

i v příštím školním roce jsme připraveni, v případě zájmu, otevřít třídu s výukou písma Comenia Script. Dotazník mapující Váš zájem bude v nejbližší době zveřejněn na stránkách školy.

Informaci o písmu naleznete ZDE.

Naše zkušenosti z výuky Comenia script naleznete ZDE

Záznam online semináře pro rodiče pořádaného naší školou minulý rok s autorkou písma Comenia Script ZDE

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/24

Podrobné informace k zápisu:

KDY: 12. 4. – 13. 4. 2023 vždy od 14.00 dle registrovaného času

KDE: Budova školy Mírová 57/47

Počet dětí, které je možné (s ohledem na kapacitu školy) pro školní rok 2023/2024 přijmout do 1. tříd: 75

K zápisu je nutné se zaregistrovat přes registrační systém Online zápis do školy, který bude otevřen od 20. března 2023 od 00.00 hod. do 10.dubna 2023 do 23.59 hod.

 

 

Fáze zápisu

Neformální část: cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat. V rámci neformálních aktivit dochází k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a k informování zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Účast na této části zápisu je dobrovolná.

Formální část: v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

 • Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou žádost o přijetí k PŠD ZDE.
 • V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad PŠD ZDE včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží obě doporučení zároveň s žádostí o odklad, dokládá také žádost o přijetí k PŠD a bude vyzván k dodatečnému doložení dokumentů potřebných k odkladu.
 • Legitimuje se platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu)
 • Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.
 • Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte (unikátní kód). Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14 dnů po posledním dnu možnosti podání žádosti. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

Informace, jak mohou zákonní zástupci do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji, naleznete níže (Informace pro rodiče a Desatero předškoláka)

Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

 

Věk dítěte
6 let k 31. 8. 2023 dítě narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2017
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2023


Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2023: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

 

Hra na školu 

Vážení rodiče, milé děti, naše tradiční „hra na školu“ proběhne následujícím způsobem:

Termíny:

 1. setkání 7.6.2023 – rodiče, děti, paní učitelka
 2. setkání 14.6.2023 – děti, paní učitelka

Místo: budova školy Albíny Hochové 880/26a

Co s sebou: pouze přezůvky pro děti, vše ostatní pro vás máme připraveno

Moc se na vás těšíme 🙂

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Koncepce ZŠ Kolovraty

Vzdělávání v Základní škole Praha- Kolovraty probíhá dle školního vzdělávacího programu KOPR. Motivační název školního vzdělávacího programu „KOPR“ byl vytvořen ze dvou slov – komunikace a prevence. Tyto dvě oblasti jsou stěžejními a tradičními vzdělávacími oblastmi školy. Po provedených analýzách podmínek školy, jejích specifik, potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy rozděleno do čtyř priorit:

 1. poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na schopnost řešit úkoly samostatně i v týmu,
 2. vytvořit podmínky pro individuální přístup ke všem žákům,
 3. spolupracovat se sdruženími v obci na bohaté nabídce mimoškolních aktivit a zapojení žáků do dění v obci (tato spolupráce má dvojí efekt, žáci získají vztah ke svému bydlišti a zároveň se rozvíjí program prevence rizikového chování),
 4. rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. K naplnění těchto cílů napomáhá mimo jiné preventivní program školy a vyučovací předmět komunikační dovednosti.

Koncepce vzdělávání v 1. třídách

 

ČTENÍ

Primárně se učíme genetickou metodou (po písmenkách), ale respektujeme potřeby každého dítěte. V praxi to znamená, že pokud dítěti tato metoda nevyhovuje, využíváme analyticko -syntetickou metodu (po slabikách) nebo hledáme jinou cestu, jak dítěti pomoci. Zatím se naučil číst každý :-).

Jak můžete pomoci:

 • Seznámit děti se základními českými pohádkami (Karkulka, Smolíček, O perníkové chaloupce,…). Je na nich postavena výuka v českém jazyce, prvouce, často se zmiňují i v matematice.
 • Formou hry učit rozeznávat první a poslední písmeno ve slově.
 • Rozvíjet řeč – hodně si s dětmi povídat, intenzivně pracovat na odstranění případných logopedických vad.

 

PSANÍ

V současnosti existují dvě metody psaní – vázané a nevázané Comenia Script. Každé z nich  má své přívržence a odpůrce, svá pro a proti. Speciální pedagogové a psychologové převážně doporučují tradiční psaní vázané. V naší škole jsme v loňském roce v některých třídách pokusně začali učit nevázané písmo Comenia Script, v současné době ještě zvažujeme jeho zavedení v příštím školním roce. Rozhodnutí je většinou v kompetenci vyučujících v 1. třídách. Rodiče často mají obavy, že při klasické výuce vázaného písma budou děti vystaveny nesmyslnému drilu a opravování každé drobné odchylky od normy. Tento přístup, který mnozí z vás znají z dob své školní docházky, už skutečně patří minulosti. Jde o správné tvary a čitelnost.

Jak můžete pomoci:

 • Důsledně dbát na správné držení tužky.
 • Uvolňovat ruku kreslením na malé i velké plochy.
 • Posilovat jemnou motoriku hrou s malými částečkami (lego, mozaiky…).

 

MATEMATIKA

Vyučujeme tradiční matematiku, kterou doplňujeme o prvky z jiných koncepcí, zvláště pana prof. Hejného. Přechod na výuku výhradně „metodou Hejný“ neplánujeme. Respektujeme individuální předpoklady a péči mají jak žáci nadaní, tak žáci z opačné strany spektra.

Jak můžete pomoci:

 • Počítání předmětů do 10 po jedné.
 • Znalost základních barev.
 • Orientace v rovině a prostoru – nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo
 • Pořadí – první, poslední, hned před, před, hned za….

 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

U žáka první třídy se předpokládají za zvládnuté

 • základní návyky hygieny (vysmrkat se, umýt ruce, samostatné používání WC…)
 • základní sebeobsluha (obléct se, obout, poznat své věci, zavázat si tkaničky..)
 • základy slušného chování (vykání dospělým, pozdravit, poděkovat, chování k vrstevníkům)
 • respektování pokynů pedagogických pracovníků, což je velmi důležité pro bezpečnost všech žáků a průběh vyučování ve velké skupině třídy.

 

HODNOCENÍ

Má především motivační ráz. První měsíce se hodnotí především symboly (razítka, obrázky). Později se přechází na známkování, především jedničky. Pokud bude mít dítě jakýkoliv problém, bude Vás kontaktovat paní učitelka, určitě se to nepozná podle pětek. Chceme, aby děti chodily do školy rády.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

Podpora rodiny je v první třídě velmi důležitá, především proto, že se zakládají pracovní návyky. Aby dítě zvládlo čtenářské dovednosti, potřebuje každý den číst a na tak důkladné individuální procvičování není ve škole prostor. Po dohodě s rodiči dále zadáváme drobné úkoly z matematiky či psaní. V pátek a na prázdniny se domácí úkoly nedávají.

Co říci na závěr?

Každé dítě je pro nás jedinečné a stejně důležité. Pokud má Vaše dítě jakýkoliv problém, který by mohl komplikovat průběh jeho vzdělávání, prosím, dejte nám svou důvěru a informujte nás předem. Máme stejný zájem a cíl – spokojené a vzdělané dítě, které v životě obstojí.

Společně to zvládneme. 🙂

 

Další informace o škole

Školní družina

Má dostatečnou kapacitu k uspokojení všech žádostí. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. ročníků. Oddělení školní družiny jsou umístěny v budovách K Poště a Albíny Hochové, k činnostem je využíváno hřiště a jurta. Přihlašování dětí do školní družiny proběhne v průběhu června online přes registrační systém umístěný na webových stránkách školy.

Školní jídelna

Přihlašování a odhlašování obědů  probíhá přes registrační systém umístěný na webových stránkách školy. Veškeré informace naleznete v záložce „jídelna“.

Prostorové podmínky

Činnost školy probíhá v budovách na ul. Mírová, K Poště a Albíny Hochové. Třídy z horních budov docházejí na výuku TV do budovy Mírová, z tohoto důvodu je nastavena v rozvrhu hodin vždy 2 hodiny za sebou.

Počty žáků ve třídě

Snažíme se zachovat optimální počet žáků ve třídách, tedy do 25 žáků. Ve třídách s asistentem pedagoga do 20 žáků.

Výuka plavání

Výukou plavání projde v průběhu 1. stupně každý žák v časové dotaci 2 x 20 hodin.

Kroužky

Snažíme se o pestrou nabídku kroužků, musíme však přihlížet k nabídce ostatních organizací v Kolovratech. Tradičními kroužky jsou přípravky na víceletá gymnázia, angličtina, ve spolupráci s externisty pak Věda nás baví, keramika a kroužek Legorobotiky.

Požadavky na kolektiv třídy

Často se potýkáme s požadavky na zařazení dítěte do konkrétní třídy či ke konkrétní paní učitelce. Pokud si požadavek napíšete k žádosti, pokusíme se mu alespoň částečně vyhovět. Berte ale na vědomí skutečnost, že při sestavování tříd musíme zvažovat více aspektů a tvořit pokud možno vyrovnané kolektivy s vyrovnaným počtem dívek a chlapců. První třídy spolu úzce spolupracují, organizují společné akce, budou ve stejné budově. Dítě se ve škole učí novým sociálním dovednostem, navazuje nové vztahy…