Základní škola Praha – Kolovraty

Školní rok 2021/22

Kontakty

Odpovědná osoba školy v oblasti COVID 19: Miluše Doubravová: mdoubravova@zskolovraty.cz, tel. 604186724 (školní COVID linka)

Aktuálně:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila následující:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního
prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 do 18. 2. 2022 (
ZDE)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního
prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 (
ZDE)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách
a testování zaměstnanců (
ZDE)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců u poskytovatelů
zdravotních a sociálních služeb, u účinností od 19. 2. 2022 (
ZDE)
Nadále však bude platit nyní platné mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku
k zakrytí úst a nosu
s účinností od 15. 2. 2022 ve znění mimořádného opatření (ZDE).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního
prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022

Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity (zejména
dokládání OTN). Nadále bude regulováno pouze konání hromadných akcí, a to omezením počtu současně
přítomných osob:

umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce se mohou konat za účasti
maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že jsou všichni diváci usazeni,

o od 19. 2. 2022 se umožňuje až 500 diváků, pokud nejsou usazeni, nebo
v případě, že jsou
všichni diváci usazeni, nejvýše 1000 diváků, ale přesahujeli kapacita prostoru 1000
sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit ještě nejvýše 50 % maximální kapacity
k sezení,

ostatní hromadné akce (spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění)
se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků (omezení se nevztahuje na účast na svatbě,
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu),

o od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob,

organizované volnočasové (zájmové) aktivity dětí a mládeže, zotavovací akce a jiné podobné akce
pro osoby mladší 18 let se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků,

o od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob.

Znamená to tedy, že pro účely využívání služeb a činností, které upravovalo mimořádné opatření k maloobchodu, již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci).

V případě škol a školských zařízení se to týká zejména těchto činností:
lyžařský výcvik, kdy pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka
(žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100
(od 19. 2. počtem 500) účastníků,

školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny
dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem
500) účastníků,

plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz
jakýchkoli sportovišť,

pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou
podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100
(od 19. 2. počtem 500) účastníků,

koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako
obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat
OTN,

volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze
omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,

provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna
dokládat OTN.

Pro střediska volného času doposud platilo, že v případě, kdy se činnosti účastní více než 20 osob nebo se nejedná o pravidelné aktivity neměnného kolektivu nebo se aktivit neúčast pouze děti nebo žáci jedné školy, musely osoby předkládat OTN a zároveň vždy byl počet účastníků omezen na 100 osob.
Od 10. 2.2022 platí, že nikdo, kdo se účastní aktivit SVČ, nemusí předkládat OTN, pouze zůstává v platnosti omezení maximálního počtu 100 účastníků, od 19. 2. 2022 v maximálním počtu 500 účastníků.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování
zaměstnanců

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti
ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností
od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že

povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší
a školy KHS nekontaktují,

školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový
kontakt,

školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje
dětí/žáků/studentů/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření
s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská
zařízení oprávněny předávat osobní údaje),

zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského
zařízení.

V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské
zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě
nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb.),

škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka
vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně.

Jedná se tedyo běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.
Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.


Povinné testování se bude od 19. 2. 2022 stále týkat žáků a studentů, kteří konají praxi u poskytovatele
zdravotních služeb poskytujících jednodenní nebo lůžkovou péči a u poskytovatele sociálních služeb
v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním
režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové for
a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Tato
povinnost plyne z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců
u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (
ZDE).
Toto testování nezajišťuje škola, zajišťuje jej zaměstnavatel (tedy dané zařízení, u kterého žák
nebo student koná praxi).

Zbylé antigenní testy si školy ponechají pro případné budoucí využití. Tyto zůstatky lze případně použít
pro dobrovolné testování dětí či žáků (nikoliv zaměstnanců), neboť je to v souladu s účelem, pro něž byly
testy státem pořízeny (a uhrazeny primárně z prostředků Fondu solidarity).

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst
a nosu.

Pro zopakování uvádíme výjimky z povinného nošení ochranného prostředku, které jsou relevantní pro
školy a školská zařízení. Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty

děti v mateřské škole,

děti/žáci/studenti, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/studentů,

s účinností do 14. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování
vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid19 a od dokončeného očkovacího schématu
podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání

u účinností od 15. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování
vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid19 a od dokončení očkovacího schématu
uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270
dní nebo byl očkován posilovací dávkou,

další zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti
po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,

děti, žáci a studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

pedagogický pracovník nebo akademický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,

zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují
vzdálenost alespoň 1,5 metru,

ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě
a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,

osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor
nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však
povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je
v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně
uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dých

Covid ve školách – Kdo o čem rozhoduje  ZDE

 

STRATEGIE vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/22 v podmínkách ZŠ Praha – Kolovraty

Priorita 1

Nadále budeme mapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánujeme výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech již na podzimní měsíce, aby další výuka nemusela být výrazněji posouvána a upravována.

Využijeme poznatků z výsledků červnových testů žáků 4. a 5. ročníků, ke kterým využíváme testové úlohy umístněné v inspekčním systému elektronického testování InspIS SET a úlohy uvolněné z mezinárodních šetření, které mají výrazný didaktický potenciál a jsou velmi dobře využitelné ve výuce při rozvoji čtenářských, matematických či přírodovědných dovedností žáků. (viz publikace Inspirace pro rozvoj gramotností, Uvolněné úlohy z přírodovědné gramotnosti PISA, Uvolněné úlohy ze čtenářské gramotnosti PIRLS, Uvolněné úlohy TIMSS). Zapojíme se do dobrovolné účasti na procesu ověřování výsledků žáků na úrovni 7. ročníků základních škol, s obsahovým zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk (ČŠI). Ověřování dosahovaných výsledků vzdělávání a sledování vzdělávacího pokroku se cíleně budeme věnovat během celého školního roku.

Priorita 2

Soustředíme pozornost na zlepšení vzdělávacích výsledků různých skupin žáků.

Vytvoříme systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání, vůbec se ho neúčastnili nebo výrazně zaostávají:

 • Doučování skupinové
 • Doučování individuální
 • Výuka českého jazyka pro cizince

Nastavíme si vzájemnou komunikaci a spolupráci doučujících pedagogů s cílem výuku žáka vhodně diferencovat případně navrhnout postupně doučování tak, aby bylo pro žáka svým obsahem i rozsahem přínosné.

Priorita 3

Budeme nadále zaznamenávat obsahové změny bez nutnosti upravovat ŠVP. Upravíme vzdělávací obsah tak, aby umožňoval efektivní diferenciaci a případně individualizaci výuky, tak aby všichni žáci zvládli minimální rozsah učiva. Při úpravách využijeme zkušeností s distanční výukou, kdy bylo často nutné omezit rozsah probíraného ve prospěch procvičení dovedností. Využijeme získaných zkušeností k obsahovým úpravám učiva, případně předmětové a oborové struktury.

Priorita 4

Soustředíme se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce i rozvoj kompetence k učení

 • při vzdělávání se soustředíme především na zabezpečení návaznosti
 • cíleně budeme u žáků rozvíjet kompetence k učení, budeme podporovat zvyšováním vnitřní motivace žáků cestou propojování probíraného učiva s praxí a životem
 • povedeme žáky k tomu, aby uměli aplikovat znalosti a dovednosti získané v profilových předmětech český jazyk, matematika a angličtina v naukových předmětech

Priorita 5

Pro hodnocení ve školním roce 2021/2022 využijeme svých zkušeností s průběžným hodnocením během distanční výuky a také vhodných nástrojů pedagogické diagnostiky plynoucí z dobré znalosti vzdělávacího obsahu a našich didaktických dovedností. Nadále se budeme vzdělávat v oblasti využití efektivní metody formativního hodnocení.

Otevřeme na úrovni školy diskusi o způsobech hodnocení, jejich přínosech a dopadech na vzdělávání žáků.

Priorita 6

Budeme implementovat vyzkoušené prvky digitálního vzdělávání do běžné výuky.

Zaměříme se na zvyšování počítačové gramotnosti žáků a zavádění digitálního vzdělávání a budeme se tak připravovat na úpravy ŠVP v souladu se změnami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí.

Navážeme digitalizací výuky na dobré zkušenosti z období distančního vzdělávání. Zkušenosti s digitální podporou distanční výuky využijeme při zavádění některých prvků distančního vzdělávání do prezenční výuky. Cílem by měla být individualizovaná podpora rozvoje i zájmu a nadání jednotlivých žáků, možnost doučování distanční formou, ale i podpora v učení pro žáky, kteří budou nepřítomni apod.

Priorita 7

Udržíme kvalitu komunikace s rodiči nastavenou během distanční výuky

 • budeme udržovat a rozvíjet tradičně dobrou komunikaci s rodiči
 • zaměříme se na komunikaci s rodiči ohrožených žáků
 • zkušenosti z distanční výuky využijeme např. při online konzultacích

PRIORITA 8

Provedeme reflexi distanční výuky. Pojmenujeme, co se nám ve škole (třídách) osvědčilo, co se dařilo, co nového jsme se při zvládání této krizové situace naučili a co se ukázalo jako efektivní prostředek pro vzdělávání. Zároveň identifikujeme slabá místa, nezdary a pokusíme se odhalit jejich příčiny.

Pedagogický sbor Základní školy Praha-Kolovraty

 

Informace MŠMT – Provoz škol od 13.9.2021

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 u žáka

Varianty:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka a upozorní na nutnost bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Pozn.

 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením ošetřujícího lékaře (pediatra, alergologa).

 Školní družina

Pro pobyt žáků ve školní družině platí pravidla popsaná v bodě I.

Úplata za školní družinu

 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za ŠD se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí, že ve školní družině škola úplatu poměrně poníží podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Školní stravování

 • V rámci možností škola zajistí co nejmenší kontakt různých skupin. Každé skupině (třídě) bude přidělena na celé období školního roku ve školní jídelně sekce stolů. Po odchodu skupiny se všechny stoly dezinfikují.
 • Nebude možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
 • Žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, budou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m

Distanční výuka

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona. Pravidla distanční výuky jsou stanovena školním řádem – dostupný na webových stránkách školy www.zskolovraty.cz v sekci školní rok – záložka dokumenty ke stažení.

 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Dle dohody mezi vyučujícím, chybějícím žákem a jeho zákonným zástupcem bude využíváno ke konzultacím a k předávání učebních materiálů prostředí Google classroom.
 • Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku. V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
 • Podmínky omlouvání absence jsou stanoveny školním řádem.

V Praze 27.8.2021

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Zdroj: Manuál MŠMT k provozu škol od 1.9.2021 ZDE

Vyjádření MŠMT k dezinformacím ze dne 30.8.2021 ZDE

Odkazy:

 • Hygienická stanice HMP ZDE
 • Další informace MZd ZDE
 • FAQ ke coronaviru – odkaz MŠMT ZDE

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

 • Dotčení žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

Metody a formy distanční výuky na ZŠ Kolovraty

Formy distanční výuky:

 1. synchronní výuka
 • Učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy Google Meet.
 • Třída je rozdělena do skupinek. Každá skupinka má jasně stanovené časy připojení.
 • Skupina v čase určeným závazným rozvrhem distanční výuky pracuje pod vedením učitele  na stejném/podobném úkolu.
 • Rozvrh časů připojení bude během dneška zveřejněn na webových stránkách v záložkách jednotlivých tříd.
 1. asynchronní výuka
 • Žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.
 • Využívána pro tento druh práce bude zejména platforma Google Classroom k zadávání a odevzdávání úkolů, emailová komunikace prostřednictvím Google účtů žáků a emailových adres zákonných zástupců (u žáků 1. ročníků), webových stránek tříd a dále podpůrně využijeme vzdělávací portály.

Každý žák a pedagogický zaměstnanec školy má zřízen účet na doméně zskolovraty.cz. Pouze prostřednictvím tohoto účtu je možné využívat služby G-Suite (Classroom, Disk, Dokumenty). Zřizování a správu účtů zajišťuje lokální administrátor domény. Přihlašovací údaje žáka obdrží žák i jeho zákonný zástupce dne 13.10.2020 v obálce od TU.

Minimální rozsah synchronní výuky

Roč. M ČJ AJ Komunikační setkání Individ. konzultace, individuální čtení Ostatní předměty
1. 1x 20 min/skupinky po 5-7 ž. 1x 20 min/skupinky po 5-7 ž. 2x 20 min/ skupinky po 5-7 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
2. 2 x 25 min/skupinky po 7 -10 ž. 2x 25 min/skupinky po 7-10 ž. 1x 25 min/skupinky po 7-10 ž. 1 x 30 min/ skupinky po 17-10 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
3. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 1x 30 min/skupinky po 7-10 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
4. 3×30 min/skupinky po 10 -12 ž. 3×30 min/ skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování VL, PŘ

1x 30 min/ skup. po 10 ž.

5. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování VL, PŘ

1x 30 min/ skup. po 10 ž.

6. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování 1×30 min/ skup. po 10-12 ž.

F, Dě, Ze, Př

Školní jídelna

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Školní družina

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Kontakty

Odpovědná osoba školy v oblasti COVID 19: Miluše Doubravová: mdoubravova@zskolovraty.cz, tel. 604186724 (školní COVID linka)

 • Evidence případů případného výskytu COVID 19 u žáků či zaměstnanců školy
 • Evidence případů nařízené karantény u žáků či zaměstnanců školy
 • Sledování dodržování aktuálních opatření
 • Komunikace se zákonnými zástupci v oblasti COVID 19
 • Aktualizace informací školy ke COVID 19

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy