Základní škola Praha – Kolovraty

2 Září

Informace o volbách do školské rady

Informace zákonným zástupcům nezletilých žáků ZŠ Kolovraty k volbám do školské rady 2016

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků ZŠ Kolovraty,
vzhledem k tomu, že končí funkční období současných členů školské rady, je nutné vyhlásit řádné volby nových členů školské rady. Školská rada ZŠ Kolovraty má celkem šest členů. Za zákonné zástupce nezletilých žáků školy budou voleni dva zástupci. Další dva členové školské rady budou voleni z řad pedagogů a další dva členové školské rady budou jmenováni zřizovatelem školy, tedy úřadem městské části.

Volby proběhnou tajným hlasováním, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky, zapečetěné razítkem školy. Zastoupení osoby při hlasování není přípustné, oprávněný volič hlasuje osobně. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

  • Termín voleb
    Volby proběhnou dne 6. 10. 2016 ve staré budově školy na adrese Mírová 57/47, Praha – Kolovraty, 103 00. Volební místnost bude otevřena od 15:00 do 18:00 hodin.
  • Hlasovací lístky
    Hlasovací lístky obdržíte v den voleb ve volební místnosti po ověření Vaší totožnosti, jako oprávněného voliče, proto si s sebou k volbám přineste občanský průkaz. Na hlasovacím lístku naleznete seznam kandidátů, z nichž si zvolíte maximálně dva a ty viditelně označíte. Hlasovací lístky s označeným vyšším počtem kandidátů než dva budou považovány za neplatné, stejně jako hlasovací lístky přetržené.
  • Návrhy kandidátů
    Žádáme Vás o podání návrhů kandidátů na členy školské rady. Kandidáty mohou navrhovat zákonní zástupci. Kandidátem může být zákonný zástupce žáka školy, který bude navštěvovat školu ve školním roce 2016/2017. Pro návrh kandidátů je připraven formulář, splňující náležitosti volebního řádu. Tento formulář BUDE OD 6.9.2016 k dispozici na webové stránce školy v sekci dokumenty ke stažení. Návrhy kandidátů budou přijímány pouze na tomto kompletně vyplněném formuláři. Nevyplněná položka formuláře bude příčinou nepřijetí kandidáta. Navrhovatel může podávat více kandidátů, včetně své osoby.

Návrhy na kandidáty podávejte osobně v kanceláři ZŠ Kolovraty, Mírová 57/47, budou přijímány oproti podpisu. Tyto návrhy můžete podávat v úředních hodinách od 6. 9. 2016 do 20. 9. 2016 do 15 hodin.

  • Seznam kandidátů

Dne 21. 9. 2016 bude zveřejněna listina kandidátů na webové stránce školy a v prosklených vitrínách před oběma budovami školy.

Veškeré informace k průběhu a náležitostem voleb budou zveřejňovány na webové stránce školy, školních nástěnkách a prosklených vitrínách. Osoby registrované v informačním kanálu SMS budou o zásadních věcech informovány rovněž touto cestou.

Za volební komisi

Mgr. Vladimíra Neklapilová

Volební komise:

Mgr. Vladimíra Neklapilová – Reinerová
Mgr. Jana Pavlisová
Mgr. Jiří Kučera
Mgr. Eva Dvořáková
Renáta Nováková