Základní škola Praha – Kolovraty

25 Listopad

Provoz základní školy Praha-Kolovraty od 30. 11. 2020

Vyučování

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ a rotační výuka 6. ročníků (vždy jedna třída týden distančně a týden prezenčně). Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Výuka žáků 1. až 5. ročníků bude probíhat dle rozvrhu hodin pro běžnou výuku s tím, že místo zpěvu a pohybových aktivit budou zařazeny náhradní činnosti. Pobyt ve třídách bude dle možností prokládán pobytem venku.

Výuka žáků 6. ročníků bude probíhat s menšími úpravami dle běžného rozvrhu v týdnu, kdy bude mít třída prezenční výuku a dle rozvrhu pro distanční výuku v týdnu, kdy se bude třída vzdělávat distančně. Hodiny tělesné výchovy budou probíhat v 6. ročnících formou náhradních činností, a to pro celou třídu (nebude se dělit na chlapce a dívky).

Případné přechodné změny rozvrhu budou zveřejněny v záložkách jednotlivých tříd na webových stránkách školy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  V této souvislosti je potřeba, aby rodiče děti vybavili alespoň dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použité roušky.

Škola zajistí po dobu celého pobytu žáku ve škole pravidelné větrání a prostředky na dezinfekci rukou.

Příchody do budov, přestávky a odchody z budov budou nastaveny tak, aby se žáci z různých tříd pokud možno neshlukovali.

Vstup do budov bude žákům umožněn od 7. 30 hod. Pokud je to možné, prosíme o načasování příchodu žáků dle ročníků takto.

  • 4. ročník – 7. 30 hod.
  • 5. ročník – 7. 40 hod.
  • 6. ročník – 7. 50 hod.

 

Školní družina

Školní družina bude v provozu v běžném režimu pro žáky 1. až 3. tříd.

Do odvolání škola nemůže zajistit ŠD pro 4. ročníky.

Ranní družina bude v provozu v době od 7. 00, a to pouze pro žáky, kteří jsou do ranní družiny přihlášeni.

 

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu v plném režimu.

Vydávání jídel probíhá v tomto režimu:

Škola zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků a míchání žáků z různých tříd.

Všichni žáci, kteří budou přítomni ve škole, konzumují oběd v jídelně.

Za účelem dodržení pravidel MZ jsou stanoveny odchody jednotlivých tříd do jídelny, do odvolání nebude možné, aby žáci na oběd chodili sami. Výjimku tvoří žáci, kteří musí na oběd odejít v některých dnech dříve z důvodu výuky v ZUŠ. Tyto výjimky je potřeba nahlásit TU.

Odchody jednotlivých tříd na oběd budou zveřejněny na webových stránkách tříd.

Žáci 6. ročníků, kteří budou v daný týden na distanční výuce, a cizí strávníci si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů a zkonzumují si jej doma.

Výdej oběda do jídlonosičů: 11.00 – 11.30

 

Ostatní:

  • Pokud se žák nemůže z nějakého důvodu dlouhodobě účastnit výuky, dohodne zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní formu zadávání a plnění úkolů na přechodnou dobu.

 

 

 

Vážení rodiče, paní učitelky se budou maximálně snažit, aby výše uvedená opatření nebyla pro děti příliš zatěžující.

Děkujeme za spolupráci.