Základní škola Praha – Kolovraty

12 Listopad

Provoz základní školy Praha-Kolovraty od 18. 11. 2020

1.Vyučování

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat dle rozvrhu hodin pro běžnou výuku s tím, že místo zpěvu a pohybových aktivit budou zařazeny náhradní činnosti. Pobyt ve třídách bude dle možností prokládán pobytem venku.

Aby bylo dosaženo požadavku dodržování rozestupů a zamezení míchání žáků různých tříd, budou třídy rozmístěny takto:

  • 1.A, 1.B, 1.C zůstávají v budově K Poště 450/7
  • 2.A zůstává v budově vily
  • 2.B a 2.C se na přechodnou dobu přesunou do budovy Albíny Hochové

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  V této souvislosti je potřeba, aby rodiče děti vybavili alespoň dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použité roušky.

Škola zajistí po dobu celého pobytu žáku ve škole pravidelné větrání a prostředky na dezinfekci rukou.

Přestávky budou nastaveny tak, aby se žáci z různých tříd neshlukovali.

Ostatním žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Konzultace je možné dohodnout s třídními učiteli nebo vyučujícími konkrétního předmětu.

Školní družina

Školní družina bude v provozu v běžném režimu mimo ranní družinu.

Ranní družina nebude do odvolání z personálních a hygienických důvodů v provozu.

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu v plném režimu.

Vydávání jídel probíhá v tomto režimu:

  • žáci 1. a 2. ročníků budou jídlo konzumovat v jídelně. Škola zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků a míchání žáků z různých tříd
  • žáci 3. až 6. ročníků a cizí strávníci si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů a zkonzumují si jej doma

Ostatní:

Pokud se žák 1. či 2. ročníku nemůže z nějakého důvodu dlouhodobě účastnit výuky, dohodne zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní formu zadávání a plnění úkolů na přechodnou dobu.

Při návratu do školy 18. 11. 2020 žáci předloží potvrzení o bezinfekčnosti

Pro případ výskytu onemocnění Covid-19 platí pravidla popsaná v Manuálu MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual). Tato pravidla jsou popsaná na webových stránkách školy v záložce COVID-19.

Vážení rodiče, paní učitelky se budou maximálně snažit, aby výše uvedená opatření nebyla pro děti příliš zatěžující. Věříme, že vše společnými silami zvládneme tak, aby se v brzké době mohly do školy vrátit i ostatní děti.

Děkujeme za spolupráci.