Základní škola Praha – Kolovraty

23 Červen

Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Upozorňujeme rodiče budoucích šesťáků, že pokud budou pokračovat na druhém stupni v naší  škole, není potřeba podávat přihlášku.
Pokud žák přestupuje na jinou školu, je potřeba vyplnit formulář Odhlášení žáka (naleznete v záložce školní rok – dokumenty ke stažení).

Informace k výuce v budoucích 6. třídách

Výuka bude od října 2020 zajištěna v nově vybudované dřevostavbě (do předání stavby v budově Mírová, kde jsou připraveny 2 plně vybavené učebny).

Třídní učitelé:

6. A – Mgr. Jana Pavlisová
6. B – Ing. Lucie Nejedlá

Učební plán 2. stupně ZŠ Praha-Kolovraty

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Čj 4 4 4 4
Anglický jazyk Aj 3 3 3 3
Další cizí jazyk DCj 2 2 2
Matematika a její aplikace Matematika M 5 4   4 5
Informatika a komunikační technologie Informatika Inf 1 1 1
Člověk a společnost Dějepis D 2 2 2 2
Základy společenských věd Zsv 1 1 1 1
Člověk a příroda Fyzika F 2 2 2 2
Chemie Ch 1 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis Z 2 2 2 1
Umění a kultura Hudební výchova Hv 1 1 1 1
Výtvarná výchova Vv 2 2    1    1
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv 2 2 2 2
Výchova ke zdraví Vzdr 1 1
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1
Volba povolání Vp 1
Volitelný předmět   1 2 2
Týdenní počet hodin 28   30 32 32
Druhý cizí jazyk:

  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk

Plánované volitelné předměty:

  • Konverzace v AJ
  • Biologická praktika
  • Chemická praktika
  • Informatika
  • Sportovní hry

Volitelné a nepovinné předměty se budou otvírat při optimální naplněnosti skupiny, minimální počet žáků je stanoven na sedm. Zaměření volitelných předmětů si žáci vyberou každý rok od 7. do 9. ročníku. Jejich nabídka se bude měnit v závislosti na počtu žáků v ročníku a na aktuálních organizačních možnostech školy.