Základní škola Praha – Kolovraty

7 Prosinec

Kolovratský environkoutek – projekt financovaný HM Praha

Informace o realizaci projektu v rámci dotačního programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukončením realizace v roce 2017)

Název projektu: „Kolovratský environkoutek“

Realizace projektu

Cílem projektu byla výroba a realizace nástěnných tabulí, které budou umístěny na dříve nevyužívané zdi dvora školní budovy. Za přispění zřizovatele – MČ Praha Kolovraty se podařilo zeď opravit. Byla odstraněna stará omítka, provedeno nové omítnutí a natření fasádní barvou. Podél zdi byly renovované lavičky, které slouží k sezení popř. jako stolečky na odložení psacích potřeb při venkovní výuce. Nástěnné tabule byly hrazeny z DP na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s realizací do roku 2017).

Stručný popis textů informačních tabulí:

Tabule č. 1: Hmyzí domečky, motýlí loučka
Tato tabule dětem představuje význam hmyzu v přírodě a pro člověka. Tabule vysvětluje vztahy a jevy, které budou pozorovatelné na přilehlé motýlí loučce.

Tabule č. 2: Globální environmentální problémy
Současná environmentální krize je velmi komplikované a obsáhlé téma. Tabule poskytuje přehled současných problémů a ohrožení životního prostředí ve zjednodušené formě vhodné pro cílovou skupinu.

Tabule č. 3: Využívání energií a její alternativy
Zásoby fosilního paliva se rapidně snižují, přičemž jejich alternativ je celá řada. Tabule představuje obnovitelné zdroje energie a jejich využití v současné, na energii závislé společnosti.

Tabule č. 4: Ekologicky šetrná zahrada
Tato tabule představuje dětem principy šetrného hospodaření na zahradě, aby ji po dlouhou dobu mohli dobře užívat lidé i jiní živí tvorové, kteří v ní nacházejí útočiště.

Tabule č. 5: Čtyři roční období – středoevropská příroda

Změny, kterými prochází příroda Střední Evropy během jednotlivých ročních období, mohou děti zaznamenávat na tabuli s volnými přihrádkami. V rámci výuky prvouky či přírodovědy žáci pod vedení pedagoga sami vytváří obsah tabule vyvěšováním přírodnin a tvorbou popisků.

Tabule č. 6: Odpady – poločasy rozkladu
Degradabilita odpadu je problém, který většinou zůstává na skládce a dále není vidět. Tabule děti seznamuje s poločasem rozpadu jednotlivých druhů odpadu a apeluje na redukci, recyklaci a znovuvyužití odpadu jako suroviny. Vzhledem k tomu, že naše škola třídí odpady a sbírá starý papír (jsme několikanásobnými vítězi sběrové soutěže Pražských služeb a.s.), vysvětlujeme žákům ve výuce, jak důležité je třídit a využívat přírodní materiály.

Využití nástěnných tabulí ve výuce

Nástěnné tabule jsou využívány ve výuce v předmětech prvouka (1. až 3. ročník), přírodověda (4. a 5. ročník) a komunikační dovednosti, a to při naplňování očekávaných výstupů pro tyto vzdělávací oblasti v souladu se školním vzdělávacím programem KOPR.

Projekt byl financován hlavním městem Praha v rámci dotačního programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016