Základní škola Praha – Kolovraty

3 Květen

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Z výše uvedeného usnesení vyplývá, že škola na základě rozhodnutí ředitelky může umožnit nárokovým žákům čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat.

Oblasti podpory v Základní škole Praha-Kolovraty

V podmínkách Základní školy Praha-Kolovraty lze čerpat podporu:

  1. na stravné ve školní jídelně

Podporu lze poskytnout v případě, že je žák zapsán ke stravování ve ŠJ při ZŠ Kolovraty a splňuje podmínky níže.

  1. na školní družinu

Podporu lze poskytnout v případě, že je žák zapsán do školní družiny při ZŠ Kolovraty a splňuje podmínky níže.

  1. příspěvek z tzv. Fond solidarity

Rozdělování prostředků z Fondu je plně v kompetenci vedení školy a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou (příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), dále např. na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. „kroužkovné“. Žádost o čerpání z Fondu se podává na zvláštním formuláři – příloha č. 2

III. Podmínky pro žadatele a postup podání žádosti

Žadatel (zákonný zástupce žáka) podává žádost ředitelce školy na předepsaném formuláři (viz. příloha č. 1) těmito způsoby:

  • Datovou schránkou
  • Osobně v kanceláři hospodářky školy

Žadatel (žák), který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

Podpora bude přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
o příspěvek či doplatek na bydlení;
o okamžitou dávku v hmotné nouzi;
o přídavek na dítě;
o dávky pěstounské péče;
o čelí exekuci/insolvenci;
o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základnímvyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti.

O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitelka školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta, případně, zda bude poskytnut jednorázový příspěvek z fondu solidarity ve stanovené výši na jeden školní rok 2022/2023 na aktivity spojené s činností školy.

Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023, přičemž ředitelka školy stanovuje tato pravidla podávání žádostí:

u žádosti o podporu na úhradu stravného a školní družiny je nutné žádost podat nejpozději do 25. dne v měsíci (v září 2022 přijímáme žádosti do 26.9.2022), který předchází měsíci, od kterého bude podpora čerpána
– u žádosti z Fondu solidarity musí být žádost podána nejpozději 30 dnů před konáním akce (škola v přírodě, lyžařský výcvik, výlet apod.)

Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.

Formuláře:

– formulář žádosti o prominutí úplaty za stravné a školní družinu ZDE

– formulář žádosti o jednorázový příspěvek z Fondu solidarity ZDE

Více informací a záznam z tiskové konference MHMP ZDE

Leták ZDE