Základní škola Praha – Kolovraty

17 Duben

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/20

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/20

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2019/20 dětí s unikátními kód viz níže
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha-Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

 

kód kód kód
1. 19050500 26. 19011400 51. 19062400
2. 19082700 27. 19061700 52. 19062100
3. 19082500 28. 19062000 53. 19082702
4. 19041100 29. 19060100 54. 19012901
5. 19073100 30. 19071900 55. 19031102
6. 19090900 31. 19101100 56. 19031101
7. 19012900 32. 19071500 57. 19090500
8. 19122200 33. 19092500 58. 19031100
9. 19053100 34. 19092800 59. 19082701
10. 19081600 35. 19050200 60. 19083100
11. 19060600 36. 19080700 61. 19050900
12. 19022700 37. 19121300 62. 19060400
13. 19040100 38. 19100700 63. 19060500
14. 19071100 39. 19020300 64. 19061200
15. 19121800 40. 19102400 65. 19012100
16. 19012400 41. 19071800 66. 19072200
17. 19121100 42. 19070200 67. 19011700
18. 19051700 43. 19052300 68. 19123000
19. 19110900 44. 19100800 69. 19072600
20. 19083000 45. 19050100 70. 19071901
21. 19052000 46. 19111700 71. 19041400
22. 19020400 47. 19010600 72. 19060700
23. 19092700 48. 19062700 73. 19061900
24. 19112700 49. 19020100 74. 19052301
25. 19112900 50. 19102900

V Praze dne 17.dubna 2019

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy