Základní škola Praha – Kolovraty

7 Březen

Informace k zápisu do 1. tříd

Termín konání zápisu v  Základní škole Praha- Kolovraty: 18. – 20. 4. 2017
Začátek zápisu:
vždy ve 14, 00 hod.
Místo:
budova Mírová 57

POZOR!!!!

Zákonní zástupci provedou registraci dítěte k zápisu v registračním systému přímo na webových stránkách školy (http://www.zskolovraty.cz/zapis-registrace/). Tento systém bude aktivní od 20. března 2017. Po zaregistrování Vám systém odešle e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Registraci je potřeba do 60 minut potvrdit, jinak je termín opět uvolněn ostatním.

Zápis bude probíhat v těchto fázích:

a) neformální – motivační části se účastní pouze děti, jejichž rodiče souhlasí s přítomností dítěte u zápisu a jeho účastí na připravených činnostech. Motivační část sestává z plnění úkolů formou hry (putování s Machem a Šebestovou). Uložené úkoly se týkají schopností a dovedností, ze kterých lze orientačně posuzovat školní připravenost. Vlastní činnost pedagoga s dítětem trvá 20 minut. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen na všech součástech zápisu.

b) formální část – v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Formální části se účastní opět pouze dítě, jehož zákonný zástupce s účastí dítěte u zápisu souhlasí.

V průběhu formální části zákonný zástupce:

  • Odevzdá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
  • V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad  PŠD (zároveň se žádostí o přijetí k PŠD) včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
  • Legitimuje se platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu).
  • Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14 dnů po konání zápisu. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

Zákonný zástupce bude v průběhu zápisu informován, jak může do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji.

Zápis do školy by měl být pro dítě i pro rodiče příjemným zážitkem, na který budou vzpomínat. My pro to uděláme maximum 🙂 . Nikoho nebudeme zkoušet, budeme si s dětmi hrát, kreslit a povídat. Těšíme se na Vás.  😀

Formuláře k využití

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníků pro školní rok 2017/18

Ředitelka Základní školy Praha-Kolovraty stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/18:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty (4 body).
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v Základní škole Praha-Kolovraty vzdělává (3 body).
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části (2 body).
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha (1 bod).

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

V Praze dne 1. března 2017
Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Desatero pro rodiče ZDE.