14 Prosinec

Ředitelské volno 9.1.2023

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na 9.1.2023 ředitelské volno.

 

 

1 Listopad

Pracovní doba školní psycholožky

Vážení rodiče,

od školního roku 2022/23 působí na naší škole školní psycholog Mgr. Jana Růžičková. Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění.

Souhlas s činností školního psychologa na Základní škole Kolovraty

 

Mgr. Jana Růžičková

školní psycholog
telefon: 602314353

E-mail: jruzickova@zskolovraty.cz

Pracovní doba:

Úterý  8.00 – 16.00
Čtvrtek  8.00 – 16.00
Pátek  8.00 – 12.00

Na konzultace je potřeba se objednat osobně či telefonicky.

21 Září

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Z výše uvedeného usnesení vyplývá, že škola na základě rozhodnutí ředitelky může umožnit nárokovým žákům čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat.

Celý článek >

31 Srpen

Organizace zahájení školního roku 2022/23

Milé děti, vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a nový školní rok na nás číhá před dveřmi. Velice se na vás už těšíme.
Sledujte web školy a záložky tříd, ať vám nic neuteče :-).

Přivítání prvňáčků a organizace vyučování 1. tříd

 • proběhne 1. 9. 2022 v 8:00 na prostranství před budovou Albíny Hochové
 • prvňáčky přivítá paní ředitelka Vladimíra Reinerová a pan starosta Antonín Klecanda
 • paní učitelky dětem předají dárečky a pamětní listy
 • po slavnostním přivítání jednotlivé třídy odcházejí do učeben, kde proběhne úvodní hodina (rodiče mohou být přítomni)
 • po úvodní hodině si prvňáčky mohou rodiče odvést. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Délka vyučování v 1. třídách

2. 9. – 7.9. 2022 – 2 vyučovací hodiny.
8. 9. – 9.9.2022 – 3 vyučovací hodiny
12.9. 2022 – 4 vyučovací hodiny.
Po vyučování si prvňáčky mohou vyzvednout rodiče. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

Organizace výuky od 1. do 2. 9. 2022 pro 2. až 8. ročníky

 • Vyučování 1. 9. končí v 8:45. Družinové děti si převezmou od třídních učitelů vychovatelky ŠD.  Oběd bude vydáván od 11:00 do 12:30

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

 • 2. 9. –  první 2 hodiny budou probíhat třídnické práce, pak výuka podle rozvrhu. Výuka končí nejdéle ve 12.35.
 • od 5. 9. se všichni učí podle platného rozvrhu
 • v 7. třídách se střídají sudé a liché cykly. 1. týden od 1. 9. je lichý, volitelné předměty budou tedy poprvé v úterý 6. 9., vždy ve dvouhodinových blocích
 • v 8. třídách jsou volitelné předměty dvě hodiny každý čtvrtek

Rozmístění tříd v budovách

 • budova K Poště 450/7

přízemí: 1.A, 3.A
1. patro: 1.B, 1.C, 3.C (aula)

 • budova A. Hochové 880/26a

2.ABC

 • budova Mírová 57/47

přízemí: 5.A, 5.B
1. patro: 4.A, 4.B, 3.B
2. patro: 4.C

 • dřevostavba I. Do Hlinek

přízemí: 6. AB
patro: 7. AB

 • dřevostavba II Do Hlinek

přízemí: 8.AB
patro: odborné učebny IKT a fyziky

Podrobný plán rozmístění:

Plán rozmístění učeben 22-23

 

20 Květen

Přihlášky do školní družiny

Vážení rodiče,

registrační systém pro přihlašování do školní družiny na školní rok 2022/23 bude spuštěn od 24.5. do 24.6.2022.
Registraci naleznete na hlavní straně webu školy – pravá lišta.

Kritéria pro přijímání do ŠD jsou zveřejněna v záložce školní družina – novinky školní družiny.

27 Duben

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Dne 29. 3. 2022 proběhl na naší základní škole Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách mohli zájemci nahlédnout přímo do výuky pvšech tříd. V hodinách odpoledních pak byla v budově dřevostavby, Do Hlinek 926/9, připravená různá stanoviště týkající se předmětů 2. stupně. Odpolední program byl zaměřen hlavně na prezentaci koncepce druhého stupně, výuky volitelných předmětů a cizích jazyků. K dispozici byli jak učitelé, tak někteří žáci. Sami žáci si připravili prezentace, ukázky svých prací a veškeré učebnice. Dále si návštěvníci mohli vyzkoušet různé chemické a fyzikální pokusy, které předváděli také sami šesťáci a sedmáci.

Na fotografie z akce se můžete podívat do fotogalerie ZDE

19 Duben

Zápis pro děti z řad uprchlíků z Ukrajiny

Zápis pro uprchlíky

Základní škola Praha-Kolovraty vyhlašuje, v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/23 pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Zápis pro tyto děti proběhne dne: 2. 6. od 14.00 do 17.00 hod. v budově školy Mírová 57/47.

Zápis do základní školy je určen pouze a výlučně pro děti, kterým:
– byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo
záznamem o udělení dočasné ochrany

bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky
ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem
nebo razítkem v cestovním pasu

Cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti si nemohou podat žádost k zápisu v termínu od 1. do 30 dubna 2022. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2.6.2022.

Výše volné kapacity: 0

Kritéria pro přijetí, která se vztahují na děti – uprchlíky z Ukrajiny

 • Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy;
 • Dítě s místem faktického pobytu v dané městské části;
 • Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.

Реєстрація для біженців

Празько-Коловратська початкова школа оголошує, відповідно до §  2,  абзацу  5 Закону №67/2022 кодексу  Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням на територію України  Російської Федерації,

реєстрацію до 1-х класів на 2022/23 навчальний рік для іноземців з візою з метою перебування на території Чеської Республіки згідно з § 33 пункту 1  абз. а)  Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем перебування в межах Коловрат

Реэстрація цих дітей відбудеться: 2 червня з 14.00 до 17.00 у приміщенні школи за адресою: вул. Mírová 57/47.

Реєстрація до початкової школи призначена для дітей, яким:– надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.
Підтверджується візовою наліпкою або довідкою із записом про тимчасовий захист.- видана віза на перебування більше 90 днів на території Чеської Республіки, що автоматично за законом вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтверджується візовою наліпкою або штампом у паспорті

Детальна інформація щодо реєстрації №2 буде опублікована на нашому сайті на початку травня 2022 року.

Іноземці, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 пункту 1  абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в межах Коловратів не можуть подавати заяву на реєстрацію в період з 1 по 30 квітня 2022

Обсяг вільних місць: 0

Критерії прийому  дітей – біженців з України

 • Дитина з місцем фактичного проживання на території компетенцій цієї початкової школи;
 • Дитина з місцем фактичного проживання на території відповідного району Праги;
 • Дитина з місцем фактичного проживання на території будь-якого району столиці Праги.

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України абозаконний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole);
  заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській
  версії TYT*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)
  b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
  документ, що дає право представляти дитину.
 2. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka Základní školy Praha-Kolovraty
Mírová 57/47, 103 00 Praha 10 Kolovraty

tel: 267 712 795

www.zskolovraty.cz

 

11 Březen

Zápisy do 1. tříd

Veškeré informace k zápisům do 1. tříd ve školním roce 2022/23 naleznete  v záložce školní rok – předškoláci.
Informace průběžně doplňujeme.