Základní škola Praha – Kolovraty

10 Únor

Od 19.2.2022 se ruší testování ve školách

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování zaměstnanců.

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti
ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností
od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že

povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší
a školy KHS nekontaktují,

školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový
kontakt,

školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje
dětí/žáků/studentů/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření
s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská
zařízení oprávněny předávat osobní údaje),

zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského
zařízení.

V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské
zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě
nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb.),

škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka
vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy
o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.
Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatn
ích žáků.

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst
a nosu ZDE.