Základní škola Praha – Kolovraty

29 Prosinec

Provoz školy od 4.1.2021

1.Vyučování

Od  4.1.2021 postupujeme podle PES 5, tzn., že je povolena osobní přítomnost žáků pouze 1. a 2. ročníků.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle rozvrhů hodin pro distanční výuku.

Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat dle rozvrhu hodin pro běžnou výuku s tím, že místo zpěvu a pohybových aktivit budou zařazeny náhradní činnosti. Pobyt ve třídách bude dle možností prokládán pobytem venku.
Všechny třídy budou ve své budove K Poště, 2.A ve vile.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  V této souvislosti je potřeba, aby rodiče děti vybavili alespoň dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použité roušky.

Škola zajistí po dobu celého pobytu žáku ve škole pravidelné větrání a prostředky na dezinfekci rukou.

Přestávky budou nastaveny tak, aby se žáci z různých tříd neshlukovali.

Potvrzení o bezinfekčnosti škola nevyžaduje. Spoléháme na zodpovědný přístup rodičů.

Školní družina

Školní družina bude pro žáky 1. a 2. tříd v provozu v běžném režimu. Ranní družina bude zajištěna od 7.00 hod v omezeném režimu – žáci budou ve svých učebnách a na chodbě bude zajištěn dozor.

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu v plném režimu.

Vydávání jídel probíhá v tomto režimu:

  • žáci 1. a 2. ročníků budou jídlo konzumovat v jídelně. Škola zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků a míchání žáků z různých tříd
  • žáci 3. až 6. ročníků a cizí strávníci si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů a zkonzumují si jej doma
  • žáci 3. ročníků si mohou obědy vyzvedávat v časech od 11.00 do 12.00

Pokud zákonní zástupci žáků na distančním vzdělávání nemají o vyzvedávání obědů zájem, je nutné, aby obědy dětem odhlásili. Jídelna sama obědy automaticky neodhlašuje.

Ostatní:

Pokud se žák 1. či 2. ročníku nemůže z nějakého důvodu dlouhodobě účastnit výuky, dohodne zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní formu zadávání a plnění úkolů na přechodnou dobu.

Pro případ výskytu onemocnění Covid-19 platí pravidla popsaná v Manuálu MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual). Tato pravidla jsou popsaná na webových stránkách školy v záložce COVID-19.

 

Děkujeme za spolupráci.