Základní škola Praha – Kolovraty

10 Březen

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče, věnujte pozornost mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR viz níže.

Na základě tohoto opatření bude škola včetně školní družiny a školní jídelny od středy 11. března 2020 do odvolání uzavřena. Školní kuchyně bude v provozu pouze za účelem přípravy jídel pro mateřskou školu.

Aktuální informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy. Nadále sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví.

Informace pro rodiče k domácí přípravě žáků budou vkládány do záložek jednotlivých tříd.

Potvrzení pro zaměstnavatele

Zaměstnaným rodičům náleží nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení. Uplatňuje ho zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Další informace k nároku na ošetřovné naleznete ZDE

Formulář  ZDE.
Pro rychlejší vyřízení posílejte žádosti o vystavení potvrzení emailem na  reditel@zskolovraty.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte: potvrzení pro zaměstnavatele
Do textu e -mailu napište jméno žáka a jméno zákonného zástupce, pro kterého je potvrzení vydáváno.

Potvrzený formulář (scan) budeme zasílat pouze elektronicky.

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Celý text mimořádného opatření ZDE